pdf drukuj

Regulamin BPK

 

§ 1

1. Bratnia Pomoc Kapłańska (dalej skrót: BPK) diecezji legnickiej jest ewangeliczną troską o kapłanów, będących na rencie lub emeryturze, a także kapłanów chorych i niepełnosprawnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotno-socjalnej. 
2. Podstawowym celem BPK jest niesienie pomocy braterskiej kapłanom diecezji legnickiej ze środków tworzonego w tym celu funduszu BPK. 


§ 2


1. Fundusz BPK tworzy się z obowiązkowych miesięcznych składek, wpłacanych na rachunek bankowy przez kapłanów diecezji legnickiej. 
2. Środki funduszu BPK niewykorzystane w danym roku kalendarzowym są wykorzystywane w latach następnych. 
3. Środki funduszu BPK gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym diecezji legnickiej. 


§ 3


1. Środki funduszu BPK przeznacza się na wsparcie finansowe Domu Księży Emerytów oraz pomoc innym kapłanom emerytom i kapłanom przebywającym na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie. 
2. O świadczenie nadzwyczajne ze środków funduszu BPK może ubiegać się każdy duchowny diecezji legnickiej. 


§ 4


1. Funduszem BPK administruje Kolegium powołane przez biskupa legnickiego. Jego skład tworzą: przewodniczący, sekretarz oraz 5 członków. 
2. Kolegium troszczy się o wszystkich kapłanów diecezji legnickiej, także zamieszkujących poza Domem Księży Emerytów. 
3. Posiedzenia Kolegium BPK odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym oraz każdorazowo na zaproszenie przewodniczącego Kolegium BPK. 
4. Na posiedzeniach Kolegium decyzje zapadają zwykłą większością głosów. 
5. Każdego roku do końca marca Kolegium składa biskupowi legnickiemu odpowiednie sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania środków funduszu BPK za miniony rok kalendarzowy. 


§ 5


1. Wysokość składek oraz lista kapłanów zobowiązanych do ich uiszczania określona jest w odrębnym rozporządzeniu. 
2. Decyzję o czasowym zwolnieniu z obowiązku wpłacania składek na BPK może podjąć biskup legnicki. 


§ 6


1. Regulamin Bratniej Pomocy Kapłańskiej diecezji legnickiej wchodzi w życie 28 stycznia 2016 roku. 


 

+ Zbigniew Kiernikowski

                                                                                                   BISKUP LEGNICKI

 

ks. dr Piotr Duda
   notariusz Kurii


Legnica, 28 stycznia Anno Domini 2016
ldz. 102/2016

___________________________________________________________________

Miesięczna wpłata na fundusz BPK wynosi 150 zł.

Nr konta:

Polbank          61234000091010246000000077

Caritas Diecezji Legnickiej, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 22.

Koniecznie proszę wpisać tytuł wpłaty: 
na działalność charytatywno-opiekuńczą BPK (za m-ce).

Informujemy, że kwotę wpłaty środków można sobie odliczyć na koniec roku podatkowego tj. do 6% rocznego dochodu wykazanego w PIT

Kolegium BPK:

1. ks. Leopold Rzodkiewicz - przewodniczący

2. ks. Tomasz Biszko - sekretarz

3. ks. Stanisław Araszczuk 

4. ks. Tadeusz Jurek

5. ks. Franciszek Molski

6. ks. Bogusław Sawaryn

7. ks. Czesław Włodarczyk