pdf drukuj

Rada Katolików Świeckich

Komunikat z posiedzenia Rady Katolików Świeckich (14.12.2016)

*** Wystawa "Wiara w kulturze" (1-31.10.2016) – patrz niżej ***

Komunikat z posiedzenia Rady Katolików Świeckich (20.09.2016)

Komunikat z posiedzenia Rady Katolików Świeckich (01.06.2016)

Wystąpienie Stanisława Andrzeja Potycza o Henryku Pobożnym (01.06.2016)

Komunikat z posiedzenia Rady Katolików Świeckich (16.04.2016)

Wystąpienie Grzegorza Niemyjskiego pt. „Wiara w kulturze – sztuce” (24.02.2016)

Spotkanie z parlamentarzystami – wystąpienie S.A. Potycza

Stanowisko Rady w sprawie wyborów

Stanowisko Rady w sprawie Rodziny

 

Kontakt:

E-mail

 

Dekret Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego

Niniejszym powołuję

Radę Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim.

Zadaniem Rady jest pomoc Biskupowi w rozeznawaniu problematyki dotyczącej stanu religijno-moralnego członków i wspólnot diecezji legnickiej na tle sytuacji Kościoła i społeczeństwa w Polsce, wspieranie w poszukiwaniu adekwatnych działań duszpasterskich prowadzących do rozwiązywania zaistniałych problemów oraz tworzenie wśród diecezjan atmosfery współpracy i klimatu zaufania do Kościoła, współdziałanie z ruchami i  stowarzyszeniami katolickimi i grupami duszpasterstw specjalnych.

Rada kieruje się statutem zatwierdzonym przez Biskupa Legnickiego i ma strukturę trójstopniową: Zarząd, Gremium zasadnicze i Gremium poszerzone ukształtowane w odpowiednich oddziałach.

Na prace Rady wszystkim jej Członkom z serca błogosławię.

 

Dekret został odczytany przez bp. Zbigniewa Kiernikowskiego podczas Mszy świętej odprawionej w Katedrze Legnickiej 29 czerwca 2015 r.

 

STATUT
Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim

 

1. Rada Katolików Świeckichprzy Biskupie Legnickim, zwana dalej Radą,służy pomocą Biskupowi Legnickiemu jako ciało doradcze w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym. W szczególności Rada:

·        niesie pomoc w rozeznawaniu problematyki dotyczącej stanu religijno-moralnego diecezji, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,

·        wspiera w szukaniu adekwatnych propozycji działań duszpasterskich i rozwiązywania zaistniałych problemów,

·        inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie oraz kształtuje wśród diecezjan klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych w nim inicjatyw duszpasterskich,

·        wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,

·        może wyrażać swoje stanowisko w sprawach społecznych, formułować opinie, zgłaszać wnioski wobec władz publicznych, adresatów społecznych w trosce o rodzinę, Kościół, naród.

2. W skład Zarządu Rady i Gremium Zasadniczego wchodzą osoby powoływane przez Biskupa Legnickiego spośród kandydatów zgłoszonych przez wspólnoty wiernych, ruchy, stowarzyszenia katolickie, instytucje.

3. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

4. Rada ma następującą trójstopniową strukturę:

-        Zarząd (5-7 osób),

-        Gremium Zasadnicze (20-25 osób),

Gremium Poszerzone (tworzą je osoby indywidualne albo skupiające się w oddziałach Rady - rejonowych, dekanalnych, zawodowych, stanowych itp.; zasady funkcjonowania Gremium Poszerzonego ustala Gremium Zasadnicze w regulaminie wymagającym zatwierdzenia przez Biskupa Legnickiego).

5. Kadencja Rady trwa trzy lata. Członkowie Rady mogą pełnić swój mandat nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, tj. 6 lat. Biskup Legnicki – po konsultacji z Radą – może przedłużyć kadencję na czas określony i może też odwołać konkretnego członka przed upłynięciem kadencji (np. z powodu postępowania sprzecznego z nauczaniem Kościoła katolickiego).

6. Zarząd, Gremium Zasadnicze i Gremium Poszerzone kierują się wypracowanymi  przez siebie – przy uwzględnieniu niniejszego statutu –regulaminami zatwierdzonymi przez Biskupa Legnickiego.

7. Członkowie Gremium Zasadniczego, poza członkami Zarządu, mogą uczestniczyć w pracach oddziałów Gremium Poszerzonego lub też do nich formalnie przynależeć. 

8. Lista wszystkich członków Rady winna być podana do publicznej wiadomości. Odnosi się to w szczególności do Zarządu i Gremium Zasadniczego. Gremium Poszerzone w oddziałach będzie to czynić stosownie do kształtujących się na ich terenie sytuacji.

9. Posiedzenia Zarządu Rady i Gremium Zasadniczego nie mają charakteru publicznego. Można jednak na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. W zależności od potrzeb w ramach Rady można powoływać komisje lub zespoły specjalistyczne.

10. Przewodniczący Zarządu Rady, jego zastępca i sekretarz oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani na pierwszym posiedzeniu Gremium zasadniczego bezwzględną większością głosów.

11. Częstotliwość zebrań Rady zależy od potrzeb duszpasterskich i społecznych. Na szczeblu Zarządu powinny one odbywać się przynajmniej co kwartał, a na szczeblu Gremium Zasadniczego nie rzadziej niż dwa razy w roku. Gremium Poszerzone zbiera się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd. Oddziały Rady zbierają się stosownie do potrzeby – najlepiej co kwartał.

12. Biskup Legnicki korzysta z prac Rady według swego uznania. Może uczestniczyć w spotkaniach Rady (na różnych jej szczeblach). Rada ma jednak prawo zbierać się i pracować także bez obecności Biskupa.

13. Z chwilą wakatu na urzędzie Biskupa Legnickiego działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy Biskup Legnicki w ciągu trzech miesięcy od objęcia diecezji może potwierdzić Radę w dotychczasowym składzie lub ustanowić ją na nowo. Biskup Legnicki może też rozwiązać Radę bez konieczności podawania powodów.

14. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem powołania Rady.

 

Członkowie Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim

 

1. Czudowska Dorota, lekarz – internista i onkolog, senator RP (1997-2001 i od 2011), dyrektor Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji „Solidarność” w Legnicy, zam. Legnica

 

2. Engel Barbara, lekarz – kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, zam. Legnica

 

3. dr Hap Andrzej, lekarz – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (ds. lecznictwa), dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, zam. Legnica

 

4. dr hab.Jaworska Kazimiera, historyk, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,  prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy (2001-2011), zam. Legnickie Pole

 

5. Kamiński Stanisław, mgr. inż. informatyk, bankowiec, dyrektor PKO Banku Polskiego S.A. Oddział w Bolesławcu, prezes Stowarzyszenia Wsparcia Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu, zam. Bolesławiec

 

6. Kos Stanisława, nauczycielka, radna Rady Powiatu Lubin, b. wicekurator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zam. Raszówka (gmina Lubin)

 

7. Kulczycki Roman, absolwent Akademii Rolniczej, radny Rady Powiatu Lwówek Śląski, wicewojewoda dolnośląski (2006-2007), zam. Lwówek Śląski

 

8. dr Niemyjski Grzegorz, artysta plastyk, rzeźbiarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, zam. Legnica

 

9. Obertaniec Stanisław, posiada licencjat w zakresie dziennikarstwa i komunikacji, senator RP (1989-1991), dyrektor Radia Plus Legnica, zam. Legnica

 

10. Potycz Stanisław Andrzej, prawnik, APP Kancelaria Radców Prawnych Potycz i Pundyk w Legnicy, przewodniczący kapituły Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, przewodniczący kapituły Bractwa Henryka Pobożnego, zam. Legnica

 

11. Repa Stanisława, nauczycielka, działa w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, marszałek Sejmiku Województwa  Legnickiego (1994-1998), zam. Chojnów

 

12. dr Zbigniew Rudnicki, pedagog, filozof, teolog, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtwórca i lider Salezjańskiej Wspólnoty Rodzin „Nazaret”, zam. Lubin

 

13. Sagan Wiesław, mgr zarządzania i marketingu, inż. elektryk, prowadzi firmę pod nazwą Doradztwo Strategiczne i Systemowe, Wojewoda Legnicki (1998), zam. Legnica

 

14. Skóra Krzysztof, ekonomista, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (2010-2014 i obecnie), prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (2006-2008), zam. Grzybiany (gmina Kunice)

 

15. dr Szetelnicki Wacław, historyk, nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy i członek senatu tej uczelni, przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy, zam. Legnica

 

16. Ślusarz Rafał, lekarz – internista, psychiatra, radny Rady Powiatu Lwówek Śląski, senator RP (2005-2007), kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, zam. Gryfów Śląski

 

17. Świt Zbigniew, prawnik, Kancelaria Adwokacka w Legnicy, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, zam. Grzędy (gmina Czarny Bór)

 

18. Tomaszewski Andrzej, prawnik, przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Legnicy, zam. Legnica

 

19. dr Alfreda Walkowska, teolog, znawczyni i propagatorka dzieła św. Hildegardy, prezes  Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce, zam. Legnica

 

20. prof. dr hab. Wolański Marian, historyk i politolog, rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, zam. Wrocław

 

21. Wójciak Jerzy, fizyk, nauczyciel Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, przez wiele lat działał w Katolickim Towarzystwie Edukacyjnym w Legnicy, zam. Legnica

 

22. Zimroz Jan, mgr inż. górnik, główny inżynier ds. technologii górniczej KGHM Polska Miedź S.A., prezes zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, zam. Lubin

 

 

Zarząd Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim tworzą:

1. Stanisław Andrzej Potycz – przewodniczący

2. Rafał Ślusarz – zastępca

3. Stanisława Repa – sekretarz

4. Barbara Engel – członek

5. Kazimiera Jaworska – członek

6. Wacław Szetelnicki – członek

7. Alfreda Walkowska – członek

 

 

 

Wystawa „Wiara w kulturze” (Legnica, 01 – 31.10.2016)

1. Słowo Biskupa Legnickiego

2. Słowo Kuratora Wystawy

3.  Wystawa "Wiara w kulturze" na dworcu PKP w Legnicy

4. "Wiara w kulturze" i...PKP 

5. Rekordowa wystawa na legnickim dworcu PKP