pdf drukuj

Ruch Misyjny - Papieski Dzieła Misyjne

 

Historia

Sobór Watykański II przypomniał, że Kościół jest ze swej natury misyjny, podkreślając odpowiedzialność całego Ludu Bożego, za ewangelizację. „Działalność misyjna ma swoje uzasadnienie w woli Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.(...) na Kościele ciąży konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia Ewangelii, a wobec tego działalność misyjna tak dziś, jak i zawsze zachowuje w pełni swą moc i konieczność” (DM 7).

Z chwilą powstania Diecezji Legnickiej w 1992r. Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powierzył odpowiedzialność za Papieskie Dzieła Misyjne i formację misyjną ks. Stefanowi Regmuntowi – ówczesnemu rektorowi WSD w Legnicy. W grudniu 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł ks. Stefana Regmunta do godności biskupa. Nowym dyrektorem Papieskich Dzieł misyjnych, Biskup Legnicki dnia 26 stycznia 1995 r. ustanowił ks. Mieczysław Bętkowskiego. Obecnie funkcję tę pełni ks.Paweł Sajdutko, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. W poszczególnych dekanatach funkcjonują dekanalni referenci misyjni, którzy składają sprawozdania misyjne z wykazem finansowym poszczególnych parafii. W parafii każdy kapłan odprawia 5 intencji misyjnych i składa dobrowolną ofiarę na cele misyjne. Parafie składają ofiary z nabożeństw misyjnych, Tygodnia Misyjnego i innych okoliczności, (np. ofiary dzieci uczęszczających na katechizację).

 

Wśród Papieskich Dzieł Misyjnych należy wymienić:

1. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, założone w 1922 r. z inicjatywy papieża Piusa XI stało się oficjalnym organem Stolicy Apostolskiej, przeznaczonym do zbierania jałmużny wśród wiernych całego świata i rozdzielania jej między wszystkie misje. Od Soboru Watykańskiego II Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, nabrało szczególnego znaczenia, jako oficjalny i pierwszorzędny instrument papieża i całego Kolegium Biskupów w dziedzinie współpracy misyjnej Kościoła. W ramach PDRW w Diecezji Legnickiej w każdej parafii obchodzona jest Niedziela Misyjna i Tydzień Misyjny. Do wszystkich parafii w diecezji rozprowadzane są materiały misyjne.

 

Cele

1.      Kształtowanie odpowiedzialności za misje.

2.      Duchowa i materialna pomoc misjom.

3.      Informowanie o wielorakich potrzebach misji.

4.      Kształtowanie animatorów i współpracowników misji.

 

2. Papieska Unia Misyjna powstała we Włoszech jej założycielem jest o. Paweł Manna. Impulsem do takiego działania był dla niego rażący kontrast i dysproporcja pomiędzy liczbą misjonarzy a liczbą kapłanów w jego ojczyźnie. W 1937 r. Unia otrzymała statut Papieskiego Dzieła Misyjnego. Unia ma na celu uświadamianie i formację misyjną kapłanów, zakonników, zakonnic, a ci z kolei mają zabiegać o formację wiernych. W Diecezji Legnickiej animacja misyjna w ramach Unii prowadzona jest wśród kapłanów, alumnów, zgromadzeń zakonnych i katechetów. W 1993 r. Ks. Bp Tadeusz Rybak skierował do pracy misyjnej w Rosji pierwszego prezbitera Diecezji Legnickiej ks. Romana Całego.

 

Cele

Papieska Unia Misyjnama na celu prowadzić formacją misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną." (Statuty PDM, rozdz.II, 23).

Sekretariat Krajowy PUM, nawiązując do tradycji, przygotował karty członkowskie, które otrzymuje się po wypełnieniu deklaracji przynależności. Mając na uwadze cel, którym jest rozbudzanie w Ludzie Bożym poczucia odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła, członkowie zobowiązują się:

1. ofiarowywać w intencjach misyjnych swoje modlitwy, cierpienia i wyrzeczenia;

2. pogłębiać swoją formację misyjną, zwłaszcza przez prenumeratę "Światła Narodów", które jest organem prasowym PUM w Polsce;

3. propagować Papieskie Dzieła Misyjne i prasę misyjną;

4. uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.

 

3. Papieskie Dzieło Piotra Apostoła powstało w Kościele pod koniec XIX w. pragnie otwierać serca i umysły współczesnych ludzi na młode Kościoły, które ciągle znajdują się w fazie powstania i które nie mają dostatecznie dużo rodzimych powołań. Celem i zadaniem Dzieła św. Piotra Apostoła jest duchowa pomoc, czyli modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, a także troska o wychowanie i kształcenie przyszłych pasterzy, która winna przybierać również wymiar materialny. W Diecezji Legnickiej alumni WSD angażują się w animację misyjną w konkretnych wspólnotach parafialnych, np. z racji Niedzieli Dobrego Pasterza. W parafiach modlą się i prowadzą konferencje na temat powołań. W Seminarium goszczą misjonarze polscy i dzielą się swoim doświadczeniem pracy misyjnej.

 

Cele

PDPA pomaga w:

1. kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych;

2. przygotowaniu kadry, zajmującej się formacją seminarzystów;

3. budowaniu i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach;

4. budzeniu odpowiedzialności za misje;

5. trosce o powołania w krajach misyjnych.

 

4. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci łączy się z osobą biskupa Karola Forbin-Jansona (Francja), który w 1842 r. głęboko przeżył dramatyczną sytuację dzieci w Chinach. Na ulicach miast tysiące dzieci umierały z głodu bez jakiejkolwiek duchowej opieki. Wówczas bp Karol zwrócił się do dzieci swojej diecezji, aby ofiarowały jedno „Zdrowaś Maryjo” i jeden grosz dla tych dzieci, które umierały bez chrztu na ulicach Chin. W 1844 r. Dzieło rozszerzyło się na inne diecezje, a następnie poza granice Francji. W ten sposób faktem stała się idea zbawiania dzieci przez dzieci. W 1842 r. powstało Dziecięce Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które szybko objęło inne kraje europejskie. Obecnie nazywa się Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W 1993 r. z okazji 150 rocznicy PDMD Jan Paweł II mówił o potrzebie modlitwy i współpracy dzieci w ewangelizacji świata oraz wskazał na potrzebę dzielenia się miłością, której pozbawione są całe rzesze najmłodszych. „Niezliczone nieszczęścia, które przeżywają dzieci, powodują wołanie na alarm. Pozbawianie prawa do życia, więzienie, okaleczanie, zabijanie dzieci błąkających się po ulicach, wykorzystywanie i zmuszanie do pracy, perwersyjny handel, głód, nędza, analfabetyzm” – to niektóre nieszczęścia, będące powodem troski papieża.

 

Cele

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci,pozostając wierne intencjom założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa, dlatego też wydaje czasopismo oraz różne broszury mające na celu informację i formację misyjną katolickich chłopców i dziewcząt.

 

W Diecezji Legnickiej w parafiach funkcjonują ogniska misyjne dzieci, które powstają dzięki zaangażowaniu katechetów. W związku z I Komunią św. dzieci przekazują poprzez „kopertki misyjne” ofiary na cele misji. Prowadzone są katechezy misyjne. W 1997 r. założono kronikę Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Legnickiej. Dzieci z naszej diecezji biorą udział w Kongresach Misyjnych i spotkaniach ogólnopolskich.

 

Strona internetowa:   www.missio.org.pl

 

Delegat Biskupa ds. Misji

ks. Paweł Sajdutko, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej,

ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 41 56.