pdf drukuj

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

Historia

Po uzyskaniu wolności w Polsce w 1989 r. zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W 1993 r. utworzyły one Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Inspiracją do zrzeszania się rodzin katolickich była wydana przez Stolicę Apostolską w 1986 r. Karta Praw Rodziny i zawarty w niej postulat, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań w duchu nauczania Kościoła a szczególnie encykliki Pawła VI „Humanae vitae”. Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, są koła parafialne. W Diecezji Legnickiej SRK zostało powołane na Zgromadzeniu założycielskim 2 maja 1994 roku, a 16 maja 1994 r. zostało zarejestrowane w Sądzie w Legnicy i tym samym uzyskało osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie zatwierdzonego Statutu. Biskup Diecezjalny Tadeusz Rybak Dekretem zatwierdził Stowarzyszenie i przydzielił asystenta kościelnego. Każde Koło Parafialne wybiera swoje władze zgodnie ze Statutem. Co dwa lata zwoływane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, mające na celu wybór nowych przedstawicieli do władz Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej. Stowarzyszenie  RK jest zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

 

Cele

Zasadniczym celem jest umacnianie instytucji małżeństwa oraz tworzenie warunków, dzięki którym rodzina zaspokaja swoje potrzeby i lepiej wypełnia swoją misję w społeczeństwie zgodnie z nauką Kościoła. Stowarzyszenie angażuje się w ochronę życia, obronę praw rodziny oraz podejmuje troskę o realizację przez władze publiczne polityki prorodzinnej i respektowania Karty Praw Rodziny. Stowarzyszenie reprezentuje rodziny katolickie, wobec instytucji politycznych, społecznych i gospodarczych.

Realizacja zadań Stowarzyszenia następuje przez: pogłębianie formacji religijnej oraz kultury życia małżeńskiego i rodzinnego; troskę o życie od poczęcia do naturalnej śmierci; pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży; organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przygotowywanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin, pomocy finansowej; prowadzenie przyparafialnych świetlic; pomoc w przygotowaniu dzieci starszych, które nie przyjęły jeszcze sakramentów; reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych, reprezentowanie rodziców katolickich w Radach Szkół.

 

Formacja

Praca formacyjna polega na pogłębianiu znajomości nauki Kościoła na temat rodziny, przez organizowanie dyskusji, sympozjów, spotkań ze specjalistami różnych dziedzin. Zarząd Główny SRK Diecezji Legnickiej wydaje kwartalnik „RODZINA”, który stanowi pomoc w prowadzeniu formacji duchowej. Zarząd Główny organizuje raz w miesiącu Msze św. dla swoich członków w różnych kościołach Legnicy oraz prelekcje. Członkowie uczestniczą w uroczystościach Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie (15 sierpnia) oraz w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę w ostatnią sobotę września.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

ul. Jana Pawła II nr 1, 59-220 Legnica

 

Strona internetowa:  www.rodzina.diecezja.legnica.pl

 

Rzecznik informacji – Stanisława Repa
e-mail: stanislawa.repa@wp.pl , tel. (76) 8196 642, kom. 699 935 623